10 Chinese sounding names

  1. Mao Tsu
  2. Hsiang Hsien
  3. Pan Shu
  4. Chang Huan
  5. Ch’u Tien
  6. Hsieh Chia
  7. Hou Ch’eng-kung
  8. Hsien Tsou
  9. Wen Hen
  10. Huang Tou
Tags: